Idag Blir Sverige En Apartheidstat (Sweden Turns Into An Apartheid State)

Idag 1 december inför Sverige illegal apartheid mot helt vanliga laglydiga medborgare. En segregering, en diskriminering och särbehandling av människor som inte kan uppvisa en typ av nyskapat pass. Däremot får kriminella, mentalsjuka, terrormisstänkta och övriga samhällsfarliga grupper och individer röra sig fritt.

Vem vill frivilligt leva i ett land som medvetet splittrar befolkningen i grupper, med särbehandling, segregation och diskriminering? Historien har många gånger visat oss att när ett samhälle gör detta slutar det alltid med tragedi och lidande. Vi behöver inte gå tillbaka mer än hundra år i historien för flera exempel där en del av befolkningen segregeras, tvångsförflyttas och utmålas på ett visst sätt som leder till folkmord.

Inget vetenskapligt stöd finns för att ovaccinerade personer sprider smitta mer än vaccinerade. Dessutom finns inte heller ett lagstöd för att särbehandla, diskriminera och segregera en del av befolkningen. Detta beslut fattades på kort tid och är i sin högsta räckvidd endast en rekommendation. Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Något som tas upp i artikeln ‘Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen’ publicerad i Dagens Juridik.

Enligt officiella studier kan vaccinerna endast skydda mot allvarliga symptom och sjukdom, men förhindrar varken infektion eller smittsamhet. Dessa nyskapade pass har inte någon påverkan på själva sjukdomen eller smittsamheten och kan endast betraktas som en symbolisk handling för att inge en falsk känsla av trygghet. Till priset av ett apartheidsamhälle. Europarådet klargjorde redan  i januari 2021, i Resolution 2361 (punkt 7:3) att ingen form att diskriminering får förekomma gällande personer som väljer att avstå från vaccination. 

Sverige tar idag det första tydliga steget in i detta tyranni, andra länder har sorgligt nog kommit mycket längre. Med tvångsmetoder, böter och fängelse som hot mot en del av sin befolkningen. I vissa länder har vi facit i hand på vad som kan hända om vi inte står upp för mänskliga rättigheter, för våra liv och vårt land.

English translation

Today, 1 December, Sweden introduces illegal apartheid against ordinary law-abiding citizens. A segregation, a discrimination and discrimination against people who can not show a type of newly created passport. On the other hand, criminals, the mentally ill, terror suspects and other socially dangerous groups and individuals are allowed to move freely.

Who wants to live voluntarily in a country that deliberately divides the population into groups, with discrimination, segregation and discrimination? History has shown us many times that when a society does this, it always ends in tragedy and suffering. We do not have to go back more than a hundred years in history for several examples where part of the population is segregated, forcibly relocated and painted in a certain way that leads to genocide.

There is no scientific support for unvaccinated people spreading the infection more than vaccinated people. In addition, there is also no legal support for discriminating against, discriminating against and segregating a section of the population. This decision was made in a short time and is in its highest scope only a recommendation. Rules on vaccination certificates include restrictions on fundamental rights such as e.g. freedom of assembly, freedom of demonstration, freedom of association and the right to bodily integrity. Something that is addressed in the article ‘The proposal for a vaccination certificate is contrary to the Constitution’ published in Dagens Juridik.

According to official studies, the vaccines can only protect against serious symptoms and disease, but do not prevent infection or contagion. These newly created passports have no effect on the disease itself or the infectivity and can only be considered as a symbolic act to instill a false sense of security. At the cost of an apartheid society. As early as January 2021, in Resolution 2361 (paragraph 7: 3), the Council of Europe clarified that there must be no form of discrimination against persons who choose to refrain from vaccination.

Sweden is today taking the first clear step into this tyranny, other countries have sadly come much further. With coercive methods, fines and imprisonment as a threat to part of its population. In some countries, we have a hand in what can happen if we do not stand up for human rights, for our lives and our country.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments
 • Mascha
  January 31, 2022

  Here in Germany is the same. I’m an un-person now, cannot go in a shop or other activities and it’s hardly to get medical help… everybody can diss me and many do it, I loose my real contacts….But I’m still hoping, these times will pass away and good humane forces will prevail again.

  I took one of your songs from youtube and added it to my blog today, wanna share it with my bloggerfriends. Hope, that is okay?
  https://maschas-buch.blogspot.com/2022/01/min-kara-i-det-fria.html

  • Sanjin Đumišić
   January 31, 2022

   Good morning! I also hope this will end sooner than later. People are rising up against this and each and every one of us must be strong, thrive and never comply in this madness. I don’t know what city you’re in and how the restrictions are there, but I wish you the best. I’m honored if you share the song. Thank you & All the best!